Featured snippets yani Sıfırıncı sıra, Google organik arama sonuçlarında, bir web sitesinin belirli bir arama sorgusu sonucunda sayfanın en başında çerçeveli/kutu içerisinde kullanıcıya sunulmasıdır.

Öne çıkan arama sonucu özelliği bundan yaklaşık olarak 5 yıl önce Google tarafından ortaya çıkarılmıştır. Google arama sorgusu ile tam olarak eşlesen ve aranmakta olan anahtar kelime ile ilgili en kesin sonuçları sunan web sayfalarını sıfırıncı sırada yani featured snippets üzerinde sunmaktadır.

Sıfırıncı Sırada Yer Almak Neden Önemlidir?

Sıfırıncı sırada yer almak ve arama sonuçlarında dikkat çekici bir halde bulunmak elbette yanında büyük avantajlar getirmektedir. Bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir;

  • Marka bilinirliğinin arttırılması

Featured Snippets Nasıl Çalışır?

Sıfırıncı sıra sonuçları…

Batuhan Durmaz

Web sitemi de ziyaret edebilirsiniz; https://www.batuhandurmaz.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store